Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

3,421

23.50

USA

1,895

13.02

Brazil

835

5.74

Mexico

816

5.60

Thailand

803

5.51

Saudi Arabia

735

5.05

Colombia

608

4.18

Singapore

465

3.19

Netherlands

404

2.78

HongKong

396

2.72

Khác

4,179

28.71

Tổng

14,555

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo