Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 10/01-16/01/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

7,878,632

22.31

USA

7,051,789

19.97

Brazil

2,353,185

6.66

Mexico

1,692,266

4.79

Thailand

1,646,733

4.66

Saudi Arabia

1,495,705

4.24

Colombia

1,004,999

2.85

Singapore

1,029,329

2.91

Netherlands

936,534

2.65

HongKong

1,044,847

2.96

Khác

9,177,536

25.99

Tổng

35,311,555

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo