Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

2,424

17.80

USA

2,310

16.96

Brazil

1,159

8.51

Thailand

623

4.58

Mexico

558

4.10

Colombia

507

3.73

Philippines

482

3.54

Saudi Arabia

479

3.52

HongKong

465

3.41

Pakistan

461

3.38

Khác

4,151

30.48

Tổng

13,619

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo