Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 06/12-12/12/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

5,438,154

16.83

USA

8,216,359

25.42

Brazil

3,122,725

9.66

Thailand

1,175,773

3.64

Mexico

937,423

2.90

Colombia

830,674

2.57

Philippines

791,775

2.45

Saudi Arabia

715,638

2.21

HongKong

1,168,075

3.61

Pakistan

1,009,723

3.12

Khác

8,913,761

27.58

Tổng

32,320,079

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo