Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

3,298

23.34

USA

2,140

15.14

UAE

611

4.33

Egypt

595

4.21

Singapore

590

4.18

HongKong

554

3.92

Mexico

511

3.62

Colombia

506

3.58

Brazil

496

3.51

Netherlands

431

3.05

Khác

4,400

31.13

Tổng

14,134

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo