Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 04/04-10/04/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

7,629,120

20.77

USA

9,051,020

24.64

UAE

1,087,038

2.96

Egypt

1,417,382

3.86

Singapore

1,389,169

3.78

HongKong

1,255,237

3.42

Mexico

1,018,084

2.77

Colombia

921,034

2.51

Brazil

1,484,831

4.04

Netherlands

1,194,995

3.25

Khác

10,288,483

28.01

Tổng

36,736,393

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo