Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ từ 15/03-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ từ 15/03-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ từ 15/03-21/03/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

4,401,364

16.20

USA

5,627,983

20.71

Colombia

1,211,125

4.46

Brazil

1,850,182

6.81

Saudi Arabia

876,156

3.22

Philippines

592,640

2.18

Mexico

742,819

2.73

Australia

1,097,221

4.04

Thailand

766,776

2.82

United Kingdom

1,127,556

4.15

Khác

8,882,532

32.68

Tổng

27,176,355

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ