Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 15/03-21/03/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

2,226

17.02

USA

1,866

14.27

Colombia

827

6.32

Brazil

816

6.24

Saudi Arabia

601

4.59

Philippines

439

3.36

Mexico

436

3.33

Australia

424

3.24

Thailand

420

3.21

United Kingdom

391

2.99

Khác

4,633

35.42

Tổng

13,077

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo