Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

USA

7,358,059

25.61

China

4,327,717

15.06

Brazil

1,857,801

6.46

Thailand

1,425,897

4.96

Saudi Arabia

935,810

3.26

Colombia

971,775

3.38

Mexico

822,517

2.86

Taiwan

572,082

1.99

UK

988,601

3.44

UAE

648,966

2.26

Khác

8,827,128

30.72

Tổng

28,736,353

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo