Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 12/04-18/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

USA

2,511

18.61

China

2,405

17.82

Brazil

850

6.30

Thailand

786

5.82

Saudi Arabia

633

4.69

Colombia

632

4.69

Mexico

481

3.57

Taiwan

358

2.65

UK

356

2.64

UAE

343

2.55

Khác

4,139

30.67

Tổng

13,494

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo