Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

2,099

17.96

USA

1,688

14.44

Colombia

883

7.55

Brazil

843

7.21

Saudi Arabia

697

5.96

Mexico

481

4.11

Singapore

425

3.63

HongKong

355

3.04

UAE

335

2.87

Philippines

325

2.78

Khác

3,559

30.45

Tổng

11,690

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Tin tham khảo