Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất kỳ 05/04-11/04/2017 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Nước

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

4,420,153

17.66

USA

5,309,137

21.21

Colombia

1,288,827

5.15

Brazil

1,888,194

7.54

Saudi Arabia

1,025,614

4.10

Mexico

884,284

3.53

Singapore

1,011,982

4.04

HongKong

746,622

2.98

UAE

549,643

2.20

Philippines

493,401

1.97

Khác

7,407,920

29.60

Tổng

25,025,776

100.00

 Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ