Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 (sản lượng, tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan