Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam (triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan