Top 10 thị trường nhập khẩu điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Top 10 thị trường nhập khẩu điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017

 

Sản lượng xuất khẩu điều phân theo thị trường năm 2017 (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu điều phân theo thị trường năm 2017 (triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan