Top 10 nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018
 

Top 10 nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018

Nguồn cung hạt điều thô từ các nước sản xuất lớn đã cạn do kết thúc vụ thu hoạch nên giá trị nhập khẩu hạt điều thô từ các thị trường chính: Bờ Biển Ngà, Tanzania, Ghana, Nigeria và Burkina Faso đều giảm rất mạnh so với tháng trước với tỉ lệ giảm lần lượt là: 72,7%, 81,1%, 80,1%, 69,2% và 60,5%, trong khi đó lượng điều thô nhập khẩu từ Guinea – Bissau và Campuchia lại có xu hướng tăng mạnh.

Top 10 nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017

Thị trường

4

5

6

7

8

9

Tổng

Bờ Biển Ngà

5.2

106.7

121.1

187.7

126.3

34.5

616.5

Tanzania

3.8

0.0

1.4

0.2

0.8

0.1

284.1

Campuchia

64.0

27.0

15.4

11.3

15.9

25.0

258.5

Ghana

14.5

41.0

58.1

78.1

34.3

6.8

235.2

Nigeria

6.9

40.6

46.9

54.0

34.3

10.5

202.4

Burkina Faso

0.0

3.2

15.3

24.7

19.7

7.8

70.7

Mozambique

13.1

12.6

3.3

0.0

0.7

0.3

48.5

Benin

0.0

3.3

7.3

14.2

6.2

4.6

35.6

Guinea-Bissau

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

27.5

35.4

Guinea

0.0

1.1

5.6

10.6

10.6

4.7

34.5

Khác

4.0

10.9

7.7

8.5

19.8

21.1

98.8

Tổng

111.3

246.5

282.1

389.3

274.9

142.9

1,920.2

Thị trường

2017

2018

TT 2018/2017 (%)

Bờ Biển Ngà

783.0

616.5

-21.3

Tanzania

215.7

284.1

31.7

Campuchia

184.2

258.5

40.4

Ghana

253.3

235.2

-7.1

Nigeria

289.9

202.4

-30.2

Burkina Faso

46.2

70.7

53.3

Mozambique

56.7

48.5

-14.5

Benin

106.2

35.6

-66.5

Guinea-Bissau

26.7

35.4

32.5

Guinea

100.9

34.5

-65.8

Khác

135.7

98.8

 

Tổng

2,198.3

1,920.2