Tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu thế giới giai đoạn 2011 – 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu thế giới giai đoạn 2011 – 2018

Tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu thế giới giai đoạn 2011 – 2018, ngàn tấn

Nguồn: AgroMonitor tính theo số liệu của IPC, (*): Số liệu ước tính