Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,15% so với cuối tháng 6/2018
 

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,15% so với cuối tháng 6/2018

Tính đến 15/07, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,15% so với cuối tháng 6/2018, lên mức 200,1 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 78,5 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 117,9 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 15/07/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 30/06/2018

73.300

3.700

111.500

188.500

Tồn kho đến 15/07/2018

78.500

3.700

117.900

200.100

Thay đổi

+5.200

0

+6.400

+11.600

Tỷ lệ

+7,09%

0,00%

+5,74%

+6,15%

Nguồn: Bộ Công Thương