Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 7,32% so với trung tuần tháng 3/2018
 

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 7,32% so với trung tuần tháng 3/2018

Tính đến 30/03, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 7,32% so với trung tuần tháng 3/2018, xuống mức 226,5 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 107,8 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 115 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 30/03/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 15/03/2018

122.000

3.700

118.700

244.400

Tồn kho đến 30/03/2018

107.800

3.700

115.000

226.500

Thay đổi

-14.200

0

-3.700

-17.900

Tỷ lệ

-11,64%

0,00%

-3,12%

-7,32%

Nguồn: Bộ Công Thương