Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 31,12% so với cuối tháng 9/2018
 

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 31,12% so với cuối tháng 9/2018

Tính đến 15/10, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 31,12% so với cuối tháng 9/2018, xuống mức 112 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 52,1 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 56,3 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 15/09/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 30/09/2018

73.100

3.700

85.800

162.600

Tồn kho đến 15/10/2018

52.100

3.600

56.300

112.000

Thay đổi

-21.000

-100

-29.500

-50.600

Tỷ lệ

-28,73%

2,70%

-34,38%

-31,12%

Nguồn: Bộ Công Thương