Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 0,8% so với cuối tháng 7/2018
 

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 0,8% so với cuối tháng 7/2018

Tính đến 15/08, lượng cao su tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc giảm 0,8% so với cuối tháng 7/2018, xuống mức 204,6 nghìn tấn, trong đó cao su thiên nhiên đạt 77,2 nghìn tấn, cao su tổng hợp khoảng 123,7 nghìn tấn.

Số liệu tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 15/08/2018

Đơn vị: Tấn

 

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp

Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 30/07/2018

79.800

3.700

122.700

206.200

Tồn kho đến 15/08/2018

77.200

3.700

123.700

204.600

Thay đổi

-2.600

0

+1.000

-1.600

Tỷ lệ

-3,30%

0,00%

+0,80%

-0,80%

Nguồn: Bộ Công Thương