Tồn kho gạo tại Philippines tháng 1/2018, tháng 12/2018 và tháng 1/2019
 

Tồn kho gạo tại Philippines tháng 1/2018, tháng 12/2018 và tháng 1/2019

Tin tham khảo