Tồn kho gạo của Philippines các tháng 8,9/2017 và 9/2016 (triệu tấn)
 

Tồn kho gạo của Philippines các tháng 8,9/2017 và 9/2016 (triệu tấn)

Tồn kho gạo của Philippines các tháng 8,9/2017 và 9/2016 (triệu tấn)

Tin tham khảo