Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018
 

Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018

Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018, tấn

Nguồn: AgroMonitor; tháng 1,2,3,4,5 là số liệu tham vấn từ báo cáo của Bộ NN&PTNT và TCTS có được điều chỉnh; tháng 6,7,8,9 là ước tính.