Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch, các thị trường khác giao dịch cầm chừng
 

Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch, các thị trường khác giao dịch cầm chừng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

21/1

19/1

Ghi chú

Ngô: thị trường Mỹ không giao dịch, các thị trường còn lại giao dịch cầm chừng

Mỹ - CBOT

-

150.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

-

153.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

174.6

173.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

166.8

165.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

174.0

174.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

169.0

169.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

-

190.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

-

192.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

235.0

235.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

239.0

239.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

-

336.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

-

341.7

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

348.0

348.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

341.0

341.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

336.9

336.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

341.7

341.7

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

-

347.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

-

351.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

336.0

336.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

335.0

335.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo