Thị trường điều (tuần từ 29/4-3/5/2019) -Hạt điều tươi từ Campuchia vẫn có lai rai đưa về cửa khẩu Chàng Riệc với lượng đạt tầm 7-8 xe/ngày
 

Thị trường điều (tuần từ 29/4-3/5/2019) -Hạt điều tươi từ Campuchia vẫn có lai rai đưa về cửa khẩu Chàng Riệc với lượng đạt tầm 7-8 xe/ngày

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí