Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018
 

Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018

Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018 (%)

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp