Tháng 5 ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất từ đầu năm với 38 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 93,4 triệu USD
 

Tháng 5 ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất từ đầu năm với 38 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 93,4 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2019

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan