Tháng 3: Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 3/2019 tăng mạnh
 

Tháng 3: Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 3/2019 tăng mạnh

Kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2017 – 2019 (triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan