Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 26/09 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 10/11/12 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 189 và 192 USD/tấn (CFR) tăng nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 26/09 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

26/09

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

189 (+1)

192 (+1)

DDGS  Mỹ, hàng cont (chào giá tham khảo, không giao dịch)

26/09

Tháng 10/11

Tháng 11/2017-01/2018

203 (+1)

206 (+1)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

26/09

Tháng
 10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

205 (+1)

208 (+1)

Tin tham khảo