Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam
 

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 03/08 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 10/11/12 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 185 và 187 USD/tấn (CFR) giảm 2 USD/tấn so với hôm trước

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 03/08 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

03/08

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

185 (-2)

188 (-2)

Tin tham khảo