Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 28/07 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 180 và 183 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/07 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian
giao hàng
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

28/07

Tháng 
9/2017           

Tháng 10-11/2017

180 (0)

183 (0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

28/07

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

186 (0)

189 (0)

Tin tham khảo