Tàu cập cảng Sài Gòn 8 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tàu cập cảng Sài Gòn 8 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 8 tháng năm 2017 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

2,500

16-31/1

6,220

2

1-15/2

54,300

16-28/2

23,050

3

1-15/3

14,600

16-31/3

13,110

4

1-15/4

44,000

16-30/4

69,500

5

1-15/5

29,000

16-31/5

82,600

6

1-15/6

59,000

16-30/6

205,350

7

1-15/7

99,650

16-31/7

199,100

8

1-15/8

102,975

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 8 tháng năm 2017 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

258,500

Châu Phi

258,200

Philippines

158,280

Tổng

674,980