Tàu cập cảng Sài Gòn 12 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tàu cập cảng Sài Gòn 12 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 12 tháng năm 2017 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

2,500

16-31/1

6,220

2

1-15/2

54,300

16-28/2

23,050

3

1-15/3

14,600

16-31/3

13,110

4

1-15/4

44,000

16-30/4

69,500

5

1-15/5

29,000

16-31/5

82,600

6

1-15/6

59,000

 

16-30/6

205,350

7

1-15/7

99,650

16-31/7

199,100

8

1-15/8

102,975

16-31/8

135,800

9

1-15/9

90,510

16-30/9

69,850

10

1-15/10

-

16-31/10

62,800

11

1-15/11

81,050

16-30/11

18,000

12

1-15/12

29,000

16-31/12

30,000

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 12 tháng năm 2017 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

286,500

Châu Phi

349,860

Philippines

294,781

Khác

665,004

Tổng

1,596,145