Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 11 tháng năm 2017 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

2,500

16-31/1

6,220

2

1-15/2

54,300

16-28/2

23,050

3

1-15/3

14,600

16-31/3

13,110

4

1-15/4

44,000

16-30/4

69,500

5

1-15/5

29,000

16-31/5

82,600

6

1-15/6

59,000

 

16-30/6

205,350

7

1-15/7

99,650

16-31/7

199,100

8

1-15/8

102,975

16-31/8

135,800

9

1-15/9

90,510

16-30/9

69,850

10

1-15/10

-

16-31/10

62,800

11

1-15/11

81,050

16-31/11

18,000

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 11 tháng năm 2017 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

257,500

Châu Phi

364,860

Philippines

212,000

Tổng

834,360