Sản lượng và tiêu thụ gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)
 

Sản lượng và tiêu thụ gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.