Sản lượng và tiêu thụ gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng và tiêu thụ gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)

Sản lượng và tiêu thụ gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)

Tin tham khảo