Sản lượng tôm thẻ thu hoạch và nhập khẩu sụt giảm kéo tồn kho xuống mức thấp nhất cả năm
 

Sản lượng tôm thẻ thu hoạch và nhập khẩu sụt giảm kéo tồn kho xuống mức thấp nhất cả năm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.