Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019
 

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019

Sản lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 07/2019 tăng khá mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan