Sản lượng điều của Nigeria trong năm 2018 ước đạt khoảng 242000 tấn, tăng 10% so với năm 2017
 

Sản lượng điều của Nigeria trong năm 2018 ước đạt khoảng 242000 tấn, tăng 10% so với năm 2017

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí