Sản lượng điều của Nigeria trong năm 2018 ước đạt khoảng 242000 tấn, tăng 10% so với năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến