Sản lượng cá tra Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017 và dự báo 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cá tra Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017 và dự báo 2018

Sản lượng cá tra Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017 và dự báo 2018 (Nghìn tấn)

Nguồn: FAO và GAA