Nông dân Thái Lan khuyến nghị chính phủ dùng cao su trong các thỏa thuận trao đổi hàng hóa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nông dân Thái Lan khuyến nghị chính phủ dùng cao su trong các thỏa thuận trao đổi hàng hóa

Nông dân Thái Lan khuyến nghị chính phủ hỗ trợ đẩy giá cao su tăng bằng cách thỏa thuận hàng đổi hàng với các nước khác để đổi lấy các phương tiện và thiết bị quân sự.

Thay vì buộc nông dân trồng cao su giảm sản xuất trong giai đoạn tháng 5 – 6, chính phủ nên sử dụng hệ thống hàng đổi hàng để hỗ trợ hàng hóa nông sản như một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã làm.