Nhập khẩu và tồn kho gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)
 

Nhập khẩu và tồn kho gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)

Nhập khẩu và tồn kho gạo của Indonesia từ niên vụ 2009/10 tới 2018/19 (triệu tấn)