Nhập khẩu Dap của Việt Nam giảm mạnh trong quí 1/2019
 

Nhập khẩu Dap của Việt Nam giảm mạnh trong quí 1/2019

So sánh lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam năm 2017-2019, tấn

Nguồn: TCHQ (Tháng 3/2019: số liệu ước tính từ TCHQ, tháng 4/2019: cập nhật đến ngày 9/4/2019)