Nhập khẩu của Ai Cập năm 2019 duy trì ở mức 500 ngàn tấn so với năm ngoái
 

Nhập khẩu của Ai Cập năm 2019 duy trì ở mức 500 ngàn tấn so với năm ngoái

Nhập khẩu của Ai Cập năm 2019 duy trì ở mức 500 ngàn tấn so với năm ngoái (ngàn tấn)

Tin tham khảo