Nguồn cung ngô nhập về trong tháng 8 vẫn ít, tồn kho ngô thương mại thấp