Ngày 22/06, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới
 

Ngày 22/06, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

Ngày 22/6, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy 6850 đ/kg. Trước đó, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới với giá 6900 đ/kg (nhà máy).

Ngày 22/6, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy 6850 đ/kg; tại kho trung chuyển miền Tây 6900 đ/kg; tại kho cấp 1 miền Đông 6900 đ/kg; kho cấp 1 Tây Nguyên 7000 đ/kg. Trước đó, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới với giá 6900 đ/kg (nhà máy).

Giá lệnh ra hàng mới của Đạm Cà Mau tại nhà máy, đ/kg

 

Ngày 22/06

Ngày 07/05

Ngày 04/04

Ngày 20/03

Ngày 28/02

Ngày 06/02

Ngày 24/01

Tại nhà máy

6850

6800

6800

7100

7100

7000

6800

Kho trung chuyển Tây Nam Bộ

6900

 

 

 

 

 

 

Kho cấp 1 Đông Nam Bộ

6900

 

 

 

 

7100

 

Kho cấp 1 Tây Nguyên

7000

 

 

 

 

7100

 

Kho cấp 1 miền Trung

 

 

 

 

 

7100

 

Tại miền Bắc

 

 

 

 

 

6800

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá lệnh ra hàng mới của Đạm Phú Mỹ, đ/kg

 

Tháng 6

Ngày 07/05

Ngày 16/04

Ngày 20/03

Ngày 07/02

Tại nhà máy

6900

 

 

 

 

Kho trung chuyển Tây Nam Bộ

 

6650-6750

6700-6800

6950

6900

Kho trung chuyển Đông Nam Bộ

 

6800

6700

7000

 

Kho trung chuyển miền Trung

 

6850

 

 

7000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo