NFA tổ chức Hội nghị tiền thầu để cung cấp 250 ngàn tấn gạo thành phẩm 25% tấm
 

NFA tổ chức Hội nghị tiền thầu để cung cấp 250 ngàn tấn gạo thành phẩm 25% tấm

Có 12 nhà thầu đang tham gia Hội nghị tiền thầu để cung cấp 250 ngàn tấn gạo thành phẩm 25% tấm.
1. Phoenix Global DMCC
2. Vinafood 2
3. Asia Golden Rice
4. Shwe Hua Co. Ltd.
5. GIA International Corp.
6. Thai Hua Co. Ltd.
7. Ponglarp Co. Ltd.
8. Thai Capital Crops Co. Ltd.
9. ADM Asia Pacific Trading PTE Ltd.
10. Vinafood 1
11. Capital Cereals Co. Ltd.
12. Olam International Limited

Tin tham khảo