Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/10-30/10
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm thẻ nguyên con đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

7.58

        5,100

30/10/2018

Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi, hấp đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

20

     12,880

30/10/2018

Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.77

        8,150

30/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

        8,000

29/10/2018

Tôm thẻ hấp bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.83

     11,940

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.38

        8,700

29/10/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

1.02

        6,400

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

DDP

TTR

8.65

        9,867

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo