Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 28/7-30/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 28/7-30/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 28/7-30/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/07/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

2.91

        7,550

30/07/2019

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

KC

3.50

     10,000

30/07/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.70

        9,750

30/07/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.66

        9,600

29/07/2019

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh đã bỏ đầu và lột vỏ

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

1.58

        6,600

29/07/2019

Tôm thẻ chân trắng, lột vỏ, luộc đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.00

        8,600

29/07/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

1.05

        5,700

28/07/2019

Tôm Thẻ chân trắng tươi PND IQF đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

1.10

        7,450

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo