Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/6-19/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/6-19/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/06-19/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/06/2018

Tôm thẻ lặt đầu, ngắt đuôi, lột vỏ đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAP

TTR

1.2

      7,684

19/06/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

3.79

      9,850

19/06/2018

Tôm thẻ thịt duỗi tẩm bột đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.56

      4,707

18/06/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

5.34

      7,500

18/06/2018

Tôm chân trắng xiên que PD đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

5.4

    10,600

18/06/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

9

      7,100

18/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.33

      9,912

17/06/2018

Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.88

      8,066

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo